Film essay Ensayo de cine Assaig cinematogràfic

GODS

Alberto Arellano

GODS

  • DirectorDirecteurDirectorAlberto Arellano
  • Executive ProducerProducción ejecutivaProducció ejecutivaMatías Dumont
  • GenreGéneroGènereFilm Rehersal
  • YearAñoAny2020
  • DurationDuraciónDuració2 minutes

GODS

About Información Informació

A journey through an hedonist universe, sometimes delicate as well primitive and suggestive, it is all about senses and perception.Scenes are shown as a gale, impact after impact… no truce…

Un viaje a través de un universo hedonista, a veces delicado a la vez que primitivo y sugerente, en el que todo gira en torno a los sentidos y la percepción.Las escenas se muestran como un vendaval, impacto tras impacto… sin tregua…

Una dissecció poètica però precisa del cor serveix de fil conductor de la història, basada en un grup de persones que són apassionades dels plaers i ens mostren una visió hedonista de la vida, un festí sensorial.

Story Historia Història

As Epicureo from Samos said: “The senses are the only reliable source of knowledge about the world.”

Gods is a poetic but accurate dissection about the heart, question it as cliche of emotions, story is based on a group of people which are passionate about life and its pleasures, an hedonistic approach to life, a sensory feast.

Como dijo Epicúreo de Samos: «Los sentidos son la única fuente fiable de conocimiento sobre el mundo».

Dioses es una disección poética pero certera sobre el corazón, cuestionarlo como cliché de emociones, la historia se basa en un grupo de personas que se apasionan por la vida y sus placeres, un enfoque hedonista de la vida, una fiesta sensorial.

Un poema el qual qüestiona el cor com a clixe i símbol de les emocions va servir de detonant per crear aquesta experiència cinemàtica.

Algunes imatges van inspirar paràgrafs i al revés, per això el procés va ser més proper a escriure una cançó que a l’escriptura d’un guió ortodox, les paraules van actuar com a imatges quedant les imatges lliures, per tal de suggerir més que de descriure.

La idea principal era representar el cos d’una manera humanista com a vehicle per descobrir el món i alhora d’una manera eterna i etèria, gairebé de homo deus.

GODSAe